لیالــی

بزرگی دلهره هایم 

به اندازه بزرگی

فاصله من تا توست...

کانال

- خدا خدا بنده

- بنده به گوشم

- حواست باشه؛ دارم نگاهت میکنم

- مفهوم شد...

کانال

کاش نقاش بودم

دلم میخواهد

پَـر بکشم..!

کانال

و حــالا ؛ 

هـــــــــر چه عــآشقی است 

از دستان ِ تـــــــــو 

آب می خورد..!

کانال

و من کجا 

از کوه‌ها سخت‌ترم؟! 

انّی اسئلک الامان

کانال

سپر بیانداز
که آغوش تو
آخرین پناه حسین است

کانال

اینقدر

روضه گرفت

شد

مروج العاشورا...

کانال

< برگرفته شده از صدای نور