لیالــی

 در بیداری 

فراموشت کرده بودم 

که در خواب یادم کردی..!

کانال


سلام ختم رسولان و والسّلام... علی

تمام، حجت بر ما و نا تمام... علی


نمیرد آنکه سرش تیغ را هلاک کند

"دم العوام" علی و "علی الدوام" علی


تمام مساله در قد یک نگاه؛ حسین

تمام مساله در حد یک کلام؛ علی


من آن نی ام که به هر سفله اقتدا بکنم!

خوشا نماز، جماعت... خوشا امام، علی


 یاسر قنبرلو

خیلی فرق است بین اینکه؛

سرت را روی دامان دخترت بگذاری

یا...

سرت را روی دامان دخترت بگذارند

کانال

او خیلی

مواظب چشم هایش بود

او خیلی

شجاع بود..!

کانال

وقتی قرآن بگوید:

«اِنّ کَیدَکُنّ عَظیم» 

من... 

چرا مفتون نباشم، 

به کید عظیم چشمان تو؟

باشد که از این فتنه، خیر خیزد 

مگر نه اینست که «إِنّ کَیْدی مَتین»؟

کانال

آدم باید گنج بشود ،

گنچ هم رنج می خواهد،

و وای بر این دار دنیا

که به کلک می خواهد

بی رنج به گنج برساندم!

فریب دنیا را نخوریم!!!

کانال

< برگرفته شده از صدای نور