لیالــی

او خیلی

مواظب چشم هایش بود

او خیلی

شجاع بود..!

کانال

وقتی قرآن بگوید:

«اِنّ کَیدَکُنّ عَظیم» 

من... 

چرا مفتون نباشم، 

به کید عظیم چشمان تو؟

باشد که از این فتنه، خیر خیزد 

مگر نه اینست که «إِنّ کَیْدی مَتین»؟

کانال

آدم باید گنج بشود ،

گنچ هم رنج می خواهد،

و وای بر این دار دنیا

که به کلک می خواهد

بی رنج به گنج برساندم!

فریب دنیا را نخوریم!!!

کانال

بعد تو قلبم

کماندار ماهری شده؛

مدام تیر می کشد..!

همین که

سر به هواییم

آخر عشق است

کانال


میان تمام جنگ های جهان،

نام تـو

زیباترین اسم رمز عملیات شد...

کانال

< برگرفته شده از صدای نور